TIN 6 - 7

TIN HỌC 6

Học sinh mô tả cách định dạng văn bản + thực hành định dạng văn bản.


TIN HỌC 7

1)      Làm bài thực hành 8: SẮP XẾP VÀ LỘC DỮ LIỆU (SGK trang 86 đến trang 87)

2)      Soạn bài mới bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (SGK trang 88 đến trang 95)

3)      Còn lại học sinh làm hết đề cương HKII đã gửi trước đó.Sửa lần cuối: Sunday, 22 March 2020, 9:36 AM