CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

1. Kiến thức cơ bản

1.1. Thể tích khối lập phương

  1. Thể tích khối lập phương biết độ dài cạnh
  2. Thể tích khối lập phương biết độ dài đường chéo mặt bên
  3. Thể tích khối lập phương biết độ dài đường chéo mặt bên
  4. Thể tích khối hộp chữ nhật biết độ dài 3 kích thước