HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1. USER-VIP QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC

1.5. Phân quyền giáo viên quản lí lớp