Quyền được cấp:

1. Folder

2. Ngân hàng dùng chung và quyền Edit câu hỏi

3. Quyền tạo khóa học bất kỳ