Các chi tiết về xếp hạng: 5 học sinh đầu tiên

Vị trí Họ và tên Điểm
1 NGUYỄN DUY LINH 14.0
2 Liễu Bảo 6.2
3 Le Thanh -
3 Phạm Anh -
3 Đinh thị mộng hà -